Atu asegura ita bo’ot nia osan investe iha fatin neebe seguru no konfiavel no fo mos vantajen; Mandiri Depozitu sai nuudar opsaun neebe los liu no ita boot bele konfia metin.

Mandiri Depozitu maka depozitu ho prazu neebe fo funan diak no disponivel iha moeda Amerikanu.

Osan Funan Kompetitivu

 • Osan Funan Mandiri Depozitu neebe kompetitivu halo ita boot nia investimentu aumenta lalais
 • Osan funan sura bazeia ba montante loron neebe iha(tinan ida iha loron 365)

Seguru

 • Ita boot nia osan depozitu aseguradu no retornu garantidu

Fleksivel

 • Iha opsaun oin-oin ba durasaun tempu tuir ita boot nia nesesidade husi fulan 1,3,6 no 12
 • Livre atu prolonga/hanaruk depozitu automatikamente(Automatic Roll Over/ARO) wainhira too ona tempu lapresiza troka bilete, katak tuir nafatin
 • Depozitu nia funan bele investe fila fali ba fundu principal ou transfere fali ba konta Bankaria Mandiri/Giro Mandiri

Fasilidade

 • Depozitu Mandiri bele prolonga/hanaruk depozitu automatikamente(Automatic Roll Over/ARO) wainhira too ona tempu lapresiza troka bilete, katak tuir nafatin montante fundu depozitu no mos aumenta ho funan depozitu ba dahuluk
 • Bele uza nuudar garantia ba fasilidade ka emprestimu ruma. Saida deit mak ita boot presiza sei hetan ho lalais no fasil liu, enkuantu ita boot nia depozitu sei hetan nafatin osan funan

Kriteria

 • Depozitu minimu USD 1,000.00.
 • Tenke iha konta Bankaria Mandiri/Mandiri Giro neebe sei iha saldo aktivu.

Kriteria dokumentus

 • Pessoal
 • Sidadaun Timor: BI(Billete Identidade) original neebe sei validu
 • Sidadaun Stranjeiru: Viza Servisu nian no passaporte original neebe sei validu
 • Kompania
 • BI ka Passaporte original neebe sei validu husi proprietaria ba konta Bankaria/asionista/ida neebe hetan autorizasaun atu assina cheques
 • Dokumentus kompania nian (Bisnis Registrasi, TIN, Ownership no Estatuto neebe sei validu
 • Dezembolsu depozitu antes too nia tempu sei hetan pena 0,50% husi montante depozitu neebe iha